Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·blog

Η ευθύνη του Διαχειριστή πολυκατοικίας σχετικά με την ασφάλιση των κοινοχρήστων χώρων

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, που είναι συνήθως ένας από τους συνιδιοκτήτες, και έχει εκλεγεί µε απόφαση της γενικής συνέλευσης για ορισµένο χρόνο, έχει συγκεκριµένα δικαιώµατα αλλά και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητά του αυτή και από τον κανονισµό της συγκεκριµένης πολυκατοικίας.Η σχέση που συνδέει τον διαχειριστή µε τους συνιδιοκτήτες του είναι η της εντολής. Ο διαχειριστής είναι εντολοδόχος των συνιδιοκτητών, εφόσον ενεργεί µέσα στα όρια της χορηγηθείσας από την συνιδιοκτησία εξουσίας. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι στο πλαίσιο της σχέσης αυτής, ο εντολοδόχος διαχειριστής ευθύνεται για κάθε πταίσµα και για ελαφρά αµέλειά του, ως προς όλες τις ενέργειες, υποχρεώσεις ή παραλείψεις του. Μια από τις υποχρεώσεις του διαχειριστή, που προβλέπεται µάλιστα ρητά από το 80-90% των τυποποιηµένων κανονισµών πολυκατοικιών της χώρας µας, είναι και η υποχρέωση για ασφάλιση των κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας για ζηµιές από φωτιά και έκρηξη αλλά συχνά και από σεισµό. Συχνά υπάρχει και υποχρέωση για κάλυψη της αστικής ευθύνης διαχειριστή καθώς και ζηµιών και ατυχηµάτων από τη λειτουργία του ανελκυστήρα. Η υποχρέωση αυτή προκύπτει απευθείας από τον ίδιο τον κανονισµό, πράγµα που σηµαίνει ότι η η σύναψη σύµβασης ασφάλισης δεν εξαρτάται από προηγούµενη απόφαση της γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών. Όταν η πρόβλεψη αυτή αναγράφεται ρητά στον κανονισµό, η ασφάλιση αποτελεί υποχρέωση όλων των συνιδιοκτητών, η οποία δεν µπορεί να τεθεί σε ψηφοφορία στη γενική συνέλευση, ούτε η συνέλευση να λάβει αντίθετη απόφαση για µη ασφάλιση των κοινοχρήστων, αφού κάθε ενδιαφερόµενος συνιδιοκτήτης µπορεί να την προσβάλλει ως αντίθετη µε τον κανονισµό του κτιρίου. Συνεπώς, κάθε διαχειριστής που αναλαµβάνει τα καθήκοντά του, οφείλει αµέσως να ασφαλίσει τα κοινόχρηστα µέρη (χώρους και εγκαταστάσεις του κτιρίου), από τους σχετικούς κινδύνους. Άλλωστε το άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι «όποιος ζηµιώνει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει…». Αυτό σηµαίνει ότι αν συµβεί µια ζηµιά στο κτίριο (πυρκαγιά κλπ.) και αυτό είναι ανασφάλιστο, ο κάθε συνιδιοκτήτης, έχει το δικαίωµα να στραφεί κατά του διαχειριστή και να ζητήσει ευθύνες και αποζηµίωση για την ελλιπή εκπλήρωση των καθηκόντων του. Για να αποκρούσει κάθε αγωγή εναντίον του για παράλειψή του που σχετίζεται µε τα καθήκοντά του, ο διαχειριστής οφείλει να συνάψει έγκαιρα ασφαλιστήριο συµβόλαιο κάλυψης τόσο των κοινοχρήστων µερών και εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας, όσο και της αστικής του ευθύνης έναντι τρίτων. Ως τρίτοι θεωρούνται οι συνιδιοκτήτες, οι ένοικοι, τα µέλη των οικογενειών αυτών, και οι επισκέπτες του κτιρίου. Τότε η υποχρέωση του να αποζηµιώσει τους τρίτους παθόντες για τα ενδεχόµενα ατυχήµατα (σωµατικές βλάβες ή θάνατο) αλλά και τις υλικές ζηµιές από τη λειτουργία των κοινοχρήστων και κοινόκτητων χώρων και εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας, καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία. Ετσι η ασφάλιση των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας είναι µονόδροµος για κάθε διαχειριστή, ιδιαίτερα όταν αυτό προβλέπεται ρητά από τον κανονισµό. ∆υστυχώς όµως οι περισσότεροι διαχειριστές πολυκατοικιών είτε αγνοούν, είτε παραβλέπουν εν γνώσει τους την υποχρέωσή τους αυτή, όχι µόνον διακινδυνεύοντας να πληρώσουν οι ίδιοι τη ζηµιά, αλλά µε οδυνηρά αποτελέσµατα για όλη την πολυκατοικία: Όταν συµβεί µια σοβαρή ζηµιά (σεισµός, πυρκαγιά, έκρηξη) πολλοί από τους συνιδιοκτήτες, δεν θα µπορούν να ανταπεξέλθουν οικονοµικά και να καλύψουν το µερίδιο που τους αναλογεί, ιδιαίτερα σήµερα, µε συνέπεια να µην µπορεί να λειτουργήσει (θέρµανση, ανελκυστήρας) ή και να κατοικηθεί η πολυκατοικία (ζηµιές από σεισµό). Μόνον η έγκαιρη ασφάλιση των κοινοχρήστων από το διαχειριστή µπορεί να λύσει το πρόβληµα αυτό. Η ασφάλιση όµως έχει ένα συγκεκριµένο προαπαιτούµενο: Πρέπει να συνάπτεται πριν την χρειαστεί κανείς, γιατί όταν συµβεί το ζηµιογόνο γεγονός είναι πλέον πολύ αργά
Άρθρο των Αναστασίου Γ. Βάππα και Βασιλικής Στρ. Παραδιά, ∆ικηγόρων Αθηνών Πηγή: pomida.gr

Yπολογίστε εδώ αναλυτικά όλες τις καλύψεις και παροχές του μεγαλύτερου Ομαδικού Προγράμματος Ασφάλισης Κτιρίων στην Ελλάδα (περιλαμβανομένων των καλύψεων που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας), του οποίου Προγράμματος έχει αναλάβει τη διεύθυνση πανελλαδικά η Κ2 Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, έχοντας τη τιμή να συντονίζει τη διαχείριση και ανάπτυξη της ασφάλισης των μελών της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α σε συνεργασία με την  INTERAMERICAN, και εξασφαλίζοντας ασυναγώνιστο κόστος, πλήρεις καλύψεις και άμεση αποζημίωση.

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat