Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·blog

Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης

Aσφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης

Με την ασφάλιση της Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για κάθε Οικονομική Αξίωση, πάντα μέχρι των ορίων ευθύνης που συμφωνούνται με την Ασφαλιστική Σύμβαση, που θα εγείρουν Τρίτοι (ενδεικτικά εργαζόμενοι, προμηθευτές, ανταγωνιστές, μέτοχοι, ρυθμιστικές αρχές), οι οποίοι θα ισχυριστούν ότι με πράξεις ή παραλείψεις των καλυπτόμενων από την παρούσα ασφάλιση προσώπων προκλήθηκε σε αυτούς οικονομική ζημιά, για την οποία δικαιούνται και διεκδικούν εκ του νόμου χρηματική αποζημίωση.

Για την ενεργοποίηση της Ασφαλιστικής αυτής Σύμβασης και την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης, συμφωνείται συνήθως η σωρευτική συνδρομή των ακόλουθων προϋποθέσεων:

 1. η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να αφορά δραστηριότητα του Λήπτη της Ασφάλισης εντός των Γεωγραφικών Ορίων που συμφωνούνται στην Ασφαλιστική Σύμβαση και να εγείρεται ενώπιον δικαστηρίων και πάλι εντός των Γεωγραφικών Ορίων που συμφωνούνται στην Ασφαλιστική Σύμβαση,
 2. η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Ασφαλισμένου που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου ή, εφόσον έχει συμφωνηθεί αναδρομική ισχύς της κάλυψης, μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος της Κάλυψης που έχει συμφωνηθεί και μέχρι τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης,
 3. η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να έχει εγερθεί για πρώτη φορά εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης καθώς και να έχει αναγγελθεί εγγράφως από τον Ασφαλισμένο στον Ασφαλιστή εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου ή και μέχρι την ημερομηνία λήξης της Εκτεταμένης Περιόδου Αναγγελίας/Δήλωσης Απαιτήσεων (εφόσον έχει συμφωνηθεί τέτοια και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Ασφαλιστική Σύμβαση και αφορούν τη συμφωνία αυτή),
 4. η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να αφορά δραστηριότητα του Ασφαλισμένου στα πλαίσια των καθηκόντων που του έχει αναθέσει ο Λήπτης της Ασφάλισης, και όχι ενασχόληση με τρίτες εταιρείες που μπορεί να έχει ή να συμμετέχει ο Ασφαλισμένος, χωρίς αυτό να του έχει ζητηθεί από το Λήπτη της Ασφάλισης.

Επισημάνσεις:

1. Διευκρινίζεται ότι Λήπτης της Ασφάλισης στην εν λόγω Ασφαλιστική Σύμβαση είναι η εταιρεία (νομικό πρόσωπο), ενώ Ασφαλισμένοι είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και τα λοιπά Στελέχη της επιχείρησης. Επιπλέον είναι εφικτό, εφόσον τούτο συμφωνηθεί, να ορίζονται ως Ασφαλισμένοι όλοι οι υπάλληλοι της επιχείρησης.

2. Ο Λήπτης της Ασφάλισης/εταιρεία (νομικό πρόσωπό) δύναται να είναι και αυτός Ασφαλισμένος για συγκεκριμένες καλύψεις.

3. Στην πράξη παρατηρείται επίσης το φαινόμενο να υπάρχει απαίτηση ενός Ασφαλισμένου κατά του άλλου ή της εταιρείας κατά του Ασφαλισμένου. Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω ασφάλιση θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί για να καλύψει ταυτόχρονα τις απαιτήσεις και των δύο αντίδικων μερών/Ασφαλισμένων, εφόσον τούτο έχει συμφωνηθεί και προβλέπεται στους όρους της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

4. Παρέχεται τέλος δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης στελεχών και μετά την αποχώρησή τους από την ασφαλισμένη εταιρεία, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που συμφωνούνται με την Ασφαλιστική Σύμβαση.

Ειδικότερες Εξαιρέσεις για την Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης:

Πέραν των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο λήμμα «Εξαιρέσεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης που συνάπτονται για λόγους επαγγελματικούς» του Ερμηνευτικού Λεξικού και δεν αντίκεινται στην παρούσα ασφαλιστική κάλυψη, συνήθεις εξαιρέσεις που μπορεί επιπλέον να προβλεφθούν στην ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας της εταιρείας είναι και οι ακόλουθες:

 1. Εξαίρεση κάλυψης ζημίας που οφείλεται σε Μόλυνση/Ρύπανση/Υποβάθμιση του Περιβάλλοντος/Περιβαλλοντική Ευθύνη.
 2. Εξαίρεση κάλυψης ζημίας που οφείλεται στην Εισαγωγή σε Χρηματιστηριακή Αγορά.
 3. Εξαίρεση κάλυψης ζημίας που οφείλεται σε Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τις εισηγμένες επιχειρήσεις.

Βασικές Επεκτάσεις κάλυψης για την Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης:

 1. Κάλυψη για απαιτήσεις σχετικές με κινητές αξίες (μετοχές, ομολογίες, κ.λπ.)
 2. Κάλυψη για απαιτήσεις εργαζομένων για ζητήματα εργασιακής πρακτικής (άδικη απόλυση, διακρίσεις, κ.λπ.).
 3. Κάλυψη εξόδων έρευνας, ήτοι εξόδων που λαμβάνουν χώρα πριν εγερθεί μια απαίτηση.
 4. Κάλυψη εξόδων που έχουν ως σκοπό την προστασία της ελευθερίας & περιουσίας του ασφαλισμένου προσώπου, όπως είναι η κάλυψη εξόδων που αφορούν τη διαδικασία αποφυλάκισής του με εγγύηση, ή τη μη έκδοσή του σε άλλη χώρα ή την αποφυγή δέσμευσης της περιουσίας του.
 5. Κάλυψη για νέες εταιρείες θυγατρικές/εξαγορές του Λήπτη της Ασφάλισης.

Ενδεικτικά παραδείγματα καλυπτόμενων ζημιών:

Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα ζημιών που μπορούν να καλύπτονται από την εν λόγω ασφάλιση υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε συναφθείσα μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου ασφαλιστική σύμβαση:

 1. Απαίτηση αποζημίωσης μετόχων για σύναψη δανείου με δυσμενείς όρους.
 2. Απαίτηση αποζημίωσης μετόχων για εξαγορά που προξένησε ζημιά στην εταιρεία.
 3. Απαίτηση αποζημίωσης αντιπρόσωπου για διακοπή συνεργασίας.
 4. Απαίτηση αποζημίωσης προμηθευτή για διακοπή συνεργασίας.
 5. Απαίτηση αποζημίωσης ανταγωνιστή για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.
 6. Κάλυψη νομικών εξόδων για την αντιμετώπιση έρευνας εισαγγελικών αρχών για παράνομες πρακτικές (δεν καλύπτονται όμως τυχόν πρόστιμα και ποινές που θα επιβληθούν).
 7. Απαίτηση αποζημίωσης εργαζομένου για σεξουαλική παρενόχληση.
 8. Απαίτηση αποζημίωσης εργαζομένου για άδικη απόλυση.
 9. Απαίτηση αποζημίωσης πελατών για παραπλάνηση.
 10. Απαίτηση αποζημίωσης ανταγωνιστή για συκοφαντική δυσφήμηση.
 11. Απαίτηση αποζημίωσης μετόχου κατά της Διοίκησης για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων.

Πηγή: aagora.gr«Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης», που επιμελείται η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat