Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·blog

Τι συμβαίνει με την Ασφάλιση Διευθυντών & Στελεχών;

Directors and Officers Liability

Τα στελέχη και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καλούνται να πάρουν αποφάσεις κάτω από έντονους χρονικούς περιορισμούς, ελλείψει επαρκούς πληροφόρησης ή/και υπερβολικής πληροφόρησης, μηχανισμών αναφοράς ελέγχου και παρακολούθησης. Στις συνθήκες αυτές, προστίθενται παράγοντες όπως οι ανεπαρκείς υποδομές περιορισμού ή/και αναχαίτισης κινδύνων –φαινόμενο που παρατηρείται σε επιχειρήσεις μικρού μεγέθους– η έλλειψη νομικών τμημάτων και τμημάτων εσωτερικού ελέγχου, οι πιέσεις από το οικονομικό περιβάλλον –όπως είναι η έλλειψη ρευστότητας– οι αφερεγγυότητες, οι απαιτήσεις πελατών, προμηθευτών και μετόχων, το φορολογικό περιβάλλον, το νομικό περιβάλλον και οι έντονες συνθήκες ανταγωνισμού.

Οι δεύτεροι παράγοντες έρχονται και αυξάνουν κατακόρυφα την πιθανότητα να διαπραχθεί, από παράλειψη ή αμέλεια, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στα στελέχη ένα ή πολλαπλά λάθη, ανεξάρτητα από την υπευθυνότητα που τους διακατέχει, τις ικανότητες και τις καλές τους προθέσεις. Τα πράγματα περιπλέκονται αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν, πλέον, σε ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον με διασυνδεδεμένες εφοδιαστικές αλυσίδες. Συνεπώς, οι απαιτήσεις αυξάνονται και πολλαπλασιάζονται για τα στελέχη και τα μέλη του ΔΣ.

Οι καταγγελίες και οι διεκδικήσεις μπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγμή από τους μετόχους, τους εργαζόμενους ή ακόμη και τους ανταγωνιστές, και μπορεί να έχουν δυσανάλογο οικονομικό αντίκτυπο για την ίδια την επιχείρηση και για τα στελέχη της αν οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα στελέχη ή τα μέλη του ΔΣ κριθούν αμφισβητήσιμες.

Μάλιστα, για μια εταιρεία ή για ένα στέλεχος εταιρείας οι συνέπειες δεν είναι μόνο οικονομικές. Το κόστος μιας καταγγελίας μπορεί να πλήξει την αξιοπιστία μιας εταιρείας, αντίστοιχα, και να έχει ηθικό αρνητικό αντίκτυπο για τη μετέπειτα καριέρα ενός στελέχους.

Σε περίπτωση που προκύψει απαίτηση, μια επιχείρηση καλείται να αντιμετωπίσει τα νομικά και δικαστικά έξοδα, τυχόν έξοδα εξωδικαστικών συμβιβασμών, υψηλές οικονομικές αποζημιώσεις, που μπορεί να έχουν αντίκτυπο ακόμα και στη βιωσιμότητα της επιχείρησης, σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.

Ήσσονος σημασίας είναι οι επιπτώσεις στη φήμη και την εικόνα της επιχείρησης. Η αποκατάσταση της φήμης της εταιρείας θα πρέπει να γίνει άμεσα, ώστε να μην υπάρχουν αλυσιδωτές ζημιές, συνεπώς η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέσει άμεσα έκτακτα κονδύλια για επικοινωνία και διαχείριση της κρίσης.

Οι ζημιές από επιχειρηματικές δραστηριότητες επιχειρήσεων που δεν συμμορφώνονται με τον Νόμο μπορεί να επηρεάσουν όχι μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και τα ίδια τα στελέχη, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Τα στελέχη που έλαβαν έκνομες αποφάσεις μπορεί να έχουν προσωπική ευθύνη, και ενδεχομένως να τεθεί σε κίνδυνο η προσωπική τους περιουσία, αντιμετωπίζοντας απαιτήσεις και διεκδικήσεις σε προσωπικό επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί, σύμφωνα με την Interamerican, ότι οι απαιτήσεις και οι διεκδικήσεις έναντι στελεχών έχουν αυξηθεί κατά 63% τα τελευταία πέντε χρόνια.

Κάποιοι από τους νόμους που καθορίζουν την ευθύνη στελεχών και επιχειρήσεων ενδεικτικά είναι:

Το άρθρο 71 Αστικού Κώδικα/Ευθύνη νομικού προσώπου έναντι τρίτων

Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν. Το υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται επιπλέον εις ολόκληρο.

Ν. 3604/2007 που τροποποιεί τον Ν. 2190/1920 περί ΑΕ

Ευθύνη μελών του ΔΣ και διευθυντικών στελεχών με την προσωπική τους περιουσία, σε περίπτωση αμελούς συμπεριφοράς κατά την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων.

Ν. 348/8/2006/Νόμος περί ίσης μεταχείρισης

Καλύπτει περιοχές για τις συνθήκες εργασίας, τον τρόπο εκπαίδευσης και ανέλιξης, την πρόσβαση στην απασχόληση, αλλά και τη σεξουαλική παρενόχληση (άρθρο 3).

Άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα

Αφορά χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης σε περίπτωση αδικοπραξίας.

Αρχές εποπτείας, ρυθμιστικές αρχές, εταιρική διακυβέρνηση

Ολοένα και αυστηρότεροι κανόνες συμμόρφωσης σε κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Πραγματικές περιπτώσεις διεκδικήσεων μπορεί να είναι: Ηθική βλάβη λόγω προσβολής προσωπικότητας (50.000 ευρώ), αγωγή ανταγωνιστή για συκοφαντική δυσφήμιση από ανταγωνίστρια εταιρεία.

Στη φαρέτρα των επιχειρήσεων σύγχρονα «εργαλεία» προστασίας

..Σήμερα, ωστόσο, οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους σύγχρονα «εργαλεία», για να προστατευτούν αποτελεσματικά. Η ασφάλιση ευθύνης στελεχών-D&O (Directors and Officers Liability) προστατεύει τα στελέχη, ώστε να μπορούν να επιτελέσουν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους. Η ασφάλιση ευθύνης στελεχών δεν απευθύνεται μόνο σε ιδιωτικές εταιρείες αλλά και σε δημόσιους οργανισμούς, καθώς όλο και περισσότερα στελέχη καλούνται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης σε τέτοιους οργανισμούς.

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ασφάλιση ευθύνης στελεχών (D&O) δεν ασφαλίζει για δόλιες ενέργειες. Δεν αυξάνει τον ηθικό κίνδυνο, ούτε διευκολύνει τα στελέχη και το ΔΣ να παρανομούν. Μέσω μηχανισμών, αντίθετα, δημιουργεί συνθήκες αυξανόμενων ελέγχων.

Ειδικότερα, η ασφάλιση ευθύνης στελεχών, μεταξύ άλλων, καλύπτει διευθυντές και στελέχη έναντι αξιώσεων τρίτων, όπως πελατών, μετόχων, προμηθευτών, εργαζομένων, επίσημων αρχών, έναντι απαιτήσεων ακόμη και της ίδιας της εταιρείας στην οποία εργάζονται. Καλύπτει αμοιβές εξωτερικών συμβούλων για την υπεράσπιση των ασφαλισμένων στελεχών και διευθυντών καθώς και έναντι αποζημιώσεων και διακανονισμών.

Η επιχείρηση που στόχο έχει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να αποτιμήσει τον κίνδυνο στον οποίο είναι εκτεθειμένη λόγω ευθύνης των στελεχών της και να υιοθετήσει πρακτικές και μηχανισμούς ελέγχου λαθών, εκσυγχρονίζοντας το μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης και την εσωτερική της επικοινωνία.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ένας μηχανισμός διαχείρισης φήμης σε δύσκολες συνθήκες –αλλά και σε κανονικές συνθήκες– μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος.

Ποιοι έχουν το δικαίωμα αγοράς ενός ασφαλιστηρίου D&O

Το ασφαλιστήριο D&O έχει δικαίωμα να το αγοράσει οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι γεγονός ότι οι εισηγμένες, οι πολυμετοχικές εταιρείες, οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί ή οι εταιρείες με έντονη δραστηριότητα σε διαδικασίες εξαγορών & συγχωνεύσεων (M&A) έχουν την ανάγκη της κάλυψης, καθώς διατρέχουν υψηλότερους κινδύνους, έναντι άλλων επιχειρήσεων. Ωστόσο, η ευθύνη των στελεχών και των διευθυντών δεν περιορίζεται από το αντικείμενο ή το μέγεθος μιας επιχείρησης, ακόμη κι αν τα στελέχη ή οι διευθυντές είναι διαχειριστές μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Οι ευθύνες των στελεχών και των διευθυντών απορρέουν από τις πράξεις τους.

Έχοντας οι επιχειρήσεις ένα ασφαλιστήριο D&O, μεταφέρουν κατά κάποιον τρόπο το βάρος του κινδύνου στην ασφαλιστική εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει έναντι των εγερθεισών απαιτήσεων για λογαριασμό των ασφαλισμένων.

Το ασφαλιστήριο D&O ανήκει στον τύπο των ασφαλιστηρίων “Claims Made”, συνεπώς καλύπτει απαιτήσεις που προκύπτουν εντός της περιόδου ασφάλισης ή της περιόδου γνωστοποίησης που την ακολουθεί, και εφόσον η πράξη οδήγησε στην απαίτηση, συνέβη είτε εντός της περιόδου ασφάλισης είτε μετά την ημερομηνία αναδρομικής ισχύος. Όλες αυτές οι έννοιες είναι κρίσιμες κατά τη διαπραγμάτευση των όρων του ασφαλιστηρίου.

Πηγή: insuranceworld.g – γράφει: Έλενα Ερμείδου

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat