Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 210 990 2900

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επιχειρήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχείρηση

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Επαγγελματίες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάγγελμα

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ιδιώτες

Επίπεδο προστασίας:

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε καπνιστής;

Ναι Όχι

Για ποιά κάλυψη θέλετε να ενημερωθείτε;

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Προσφορά για Ομαδική ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας

Είστε επιχείρηση;

Ναι Όχι

Είστε μέλη συλλόγου, ομοσπονδίας, σωματείου;

Ναι Όχι
Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Η γνώμη σας για εμάς είναι πολύ σημαντική

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.
· ·blog

Το έγγραφο πληροφοριών ασφαλιστικού προϊόντος που θα ισχύσει με την IDD

Στις 11 Αυγούστου δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο “Εκτελεστικός Κανονισμός  της Επιτροπής για τον τυποποιημένο μορφότυπο παρουσίασης του εγγράφου πληροφοριών”.

Στόχος  του κανονισμού που είναι δεσμευτικός και τίθεται σε ισχύ στην ουσία από το Φεβρουάριο του 2018 με την IDD. Στόχος  είναι να δημιουργηθεί ένα κοινό σχέδιο το οποίο θα μπορεί εύκολα να κατανοεί και να συγκρίνει ο πελάτης.

Όπως αναφέρεται:

Όνομα και λογότυπος της εταιρείας του παραγωγού

1. Το όνομα του παραγωγού του προϊόντος του κλάδου ασφάλισης ζημιών, το κράτος μέλος στο οποίο έχει καταχωριστεί ο εν λόγω παραγωγός, το κανονιστικό του καθεστώς, και, κατά περίπτωση, ο αριθμός της αδείας του αναγράφονται αμέσως μετά τον τίτλο «Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν» στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας. 2. Ο παραγωγός μπορεί να προσθέσει τον λογότυπο της εταιρείας του στα δεξιά του τίτλου.

Αναφορά σε πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες

Το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν δηλώνει ρητά ότι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν του κλάδου ασφάλισης ζημιών παρέχονται στον πελάτη σε άλλα έγγραφα. Η δήλωση αυτή πρέπει να τοποθετείται αμέσως κάτω από το όνομα του παραγωγού του προϊόντος του κλάδου ασφάλισης ζημιών.

Μήκος

Το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν παρουσιάζεται σε δύο σελίδες σε φύλλο Α4 όταν έχει έντυπη μορφή. Κατ’ εξαίρεση, εάν απαιτείται περισσότερος χώρος, το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν μπορεί να παρουσιάζεται σε τρεις το πολύ σελίδες Α4. Όταν ο παραγωγός χρησιμοποιεί τρεις σελίδες A4, τότε, όταν το ζητήσει η αρμόδια αρχή, πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι χρειαζόταν περισσότερος χώρος.

Παρουσίαση και σειρά του περιεχομένου

1. Οι πληροφορίες του εγγράφου πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν που παρατίθενται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 παρουσιάζονται σε διαφορετικά τμήματα και σύμφωνα με τη δομή, τη διαρρύθμιση, τις επικεφαλίδες και την αλληλουχία που ορίζονται στην τυποποιημένη μορφή παρουσίασης στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, χρησιμοποιώντας χαρακτήρες μεγέθους γραμματοσειράς με ύψος x τουλάχιστον 1,2 mm.

2. Το μήκος των τμημάτων μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τον όγκο των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα. Οι πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα στοιχεία και προαιρετικές καλύψεις δεν θα πρέπει να έχουν μπροστά τους σημεία επιλογής, σταυρούς ή θαυμαστικά.

3. Όταν το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν παρουσιάζεται σε σταθερό υπόθεμα πλην του χαρτιού, το μέγεθος των συνιστωσών στην εσωτερική διάταξη μπορεί να αλλάξει, με την προϋπόθεση ότι διατηρούνται η διαρρύθμιση, οι επικεφαλίδες και η αλληλουχία του μορφοτύπου της τυποποιημένης μορφής παρουσίασης, καθώς και η σχετική σπουδαιότητα και το μέγεθος των διαφόρων στοιχείων.

4. Όταν οι διαστάσεις του σταθερού μέσου πλην του χαρτιού είναι τέτοιες ώστε η διάρθρωση με δύο στήλες δεν είναι εφικτή, μπορούν να χρησιμοποιείται παρουσίαση με μία μόνο στήλη, υπό την προϋπόθεση ότι η σειρά των τμημάτων έχει ως εξής:

α)  «Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;»

β)  «Τι ασφαλίζεται;»

γ)  «Τι δεν ασφαλίζεται;»

δ)  «Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;»

ε)  «Πού είμαι καλυμμένος;»

στ)  «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;»

ζ)  «Πότε και πώς πληρώνω;»

η)  «Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;»

θ)  «Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;».

5. Η χρήση ψηφιακών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της συσσώρευσης (layering) πληροφοριών και των αναδυόμενων παραθύρων (pop-ups), επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 παρέχονται στο κύριο σώμα του εγγράφου πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν και ότι η χρήση των εργαλείων αυτών δεν αποσπά την προσοχή του πελάτη από το περιεχόμενο του κυρίως κειμένου.

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω συσσώρευσης (layering) και η λειτουργία αναδυόμενων παραθύρων (pop-ups) δεν πρέπει να περιλαμβάνουν υλικό εμπορικής προώθησης ή διαφημιστικό υλικό.

Απλή γλώσσα

Το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν συντάσσεται σε απλή γλώσσα, ώστε να διευκολύνει την κατανόηση του περιεχομένου του εν λόγω εγγράφου από τον πελάτη, και επικεντρώνεται στις βασικές πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται ο πελάτης προκειμένου να λάβει ενήμερη απόφαση. Η εξειδικευμένη ορολογία πρέπει να αποφεύγεται.

Επικεφαλίδες και σχετικές πληροφορίες

1. Τα τμήματα του εγγράφου πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν έχουν τις ακόλουθες επικεφαλίδες και τις ακόλουθες πληροφορίες κάτω από κάθε επικεφαλίδα:

α)  οι πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 στοιχείο α) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 περιλαμβάνονται κάτω από την επικεφαλίδα «Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;», στο άνω τμήμα του εγγράφου·

β)  οι πληροφορίες σχετικά με τους κύριους ασφαλιζομένους κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 περιλαμβάνονται κάτω από την επικεφαλίδα «Τι ασφαλίζεται;». Μπροστά από κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο παρόν τμήμα πρέπει να εμφανίζεται ένα πράσινο σημείο επιλογής·

γ)  οι πληροφορίες σχετικά με το ασφαλιζόμενο ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 στοιχείο β) της οδηγίας  (ΕΕ) 2016/97 περιλαμβάνονται κάτω από την επικεφαλίδα «Τι ασφαλίζεται;»·

δ)  οι πληροφορίες σχετικά με το γεωγραφικό πεδίο, αν υπάρχουν, που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 περιλαμβάνονται κάτω από την επικεφαλίδα «Πού είμαι καλυμμένος;». Μπροστά από κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο παρόν τμήμα πρέπει να εμφανίζεται ένα μπλε σημείο επιλογής·

ε)  οι πληροφορίες σχετικά με μια περίληψη των κινδύνων που αποκλείονται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 περιλαμβάνονται κάτω από την επικεφαλίδα «Τι δεν ασφαλίζεται;». Μπροστά από κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο παρόν τμήμα πρέπει να εμφανίζεται ένα κόκκινο σύμβολο«Χ»·

στ)  οι πληροφορίες σχετικά με τις κύριες εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 στοιχείο δ) της οδηγίας  (ΕΕ) 2016/97 περιλαμβάνονται κάτω από την επικεφαλίδα «Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;». Μπροστά από κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο παρόν τμήμα πρέπει να εμφανίζεται ένα πορτοκαλί θαυμαστικό·

ζ)  οι πληροφορίες σχετικά με τις συναφείς υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 στοιχεία ε), στ) και ζ) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 περιλαμβάνονται κάτω από την επικεφαλίδα «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;»·

η)  οι πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες και τη διάρκεια καταβολής των ασφαλίστρων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 στοιχείο γ) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 περιλαμβάνονται κάτω από την επικεφαλίδα «Πότε και πώς πληρώνω;»·

θ)  οι πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της σύμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 στοιχείο η) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 περιλαμβάνονται κάτω από την επικεφαλίδα «Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;»·

ι)  οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταγγελίας της σύμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 στοιχείο θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 περιλαμβάνονται κάτω από την επικεφαλίδα «Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;».

2. Η χρήση υποκατηγοριών επιτρέπεται, εφόσον είναι αναγκαίο

Χρήση εικονιδίων

1. Επιπλέον, στην κορυφή του κάθε τμήματος εμφανίζονται εικονίδια που αναπαριστούν οπτικά το περιεχόμενο του αντίστοιχου τμήματος, ως εξής:

α)  οι πληροφορίες σχετικά με τους κύριους ασφαλιζομένους κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 πρέπει να έχουν στο πάνω μέρος ένα εικονίδιο ομπρέλας, λευκού χρώματος σε πράσινο φόντο ή πράσινου χρώματος σε λευκό φόντο· 12.8.2017 L 209/21 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    β)  οι πληροφορίες σχετικά με το γεωγραφικό πεδίο της ασφαλιστικής κάλυψης που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 στοιχείο

β) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 πρέπει να έχουν στο πάνω μέρος ένα εικονίδιο υδρογείου σφαίρας, λευκού χρώματος σε κυανό φόντο ή κυανού χρώματος σε λευκό φόντο·

γ)  οι πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που αποκλείονται που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 πρέπει να έχουν στο πάνω μέρος ένα εικονίδιο συμβόλου Χ εντός τριγώνου, λευκού χρώματος σε κόκκινο φόντο ή κόκκινου χρώματος σε λευκό φόντο·

δ)  οι πληροφορίες σχετικά με τις κύριες εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 στοιχείο δ) της οδηγίας  (ΕΕ) 2016/97 πρέπει να έχουν στο πάνω μέρος ένα θαυμαστικό («!») εντός τριγώνου, λευκού χρώματος σε πορτοκαλί φόντο ή πορτοκαλί χρώματος σε λευκό φόντο·

ε)  οι πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις κατά την έναρξη της σύμβασης, κατά τη διάρκεια ισχύος της συμβάσεως, καθώς και σε περίπτωση απαίτησης αποζημίωσης, που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 στοιχεία ε), στ) και ζ) της οδηγίας 2016/97, αντίστοιχα, πρέπει να έχουν στο πάνω μέρος ένα εικονίδιο χειραψίας, λευκού χρώματος σε πράσινο φόντο ή πράσινου χρώματος σε λευκό φόντο

· στ)  οι πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες και τη διάρκεια καταβολής των ασφαλίστρων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 στοιχείο γ) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 πρέπει να έχουν στο πάνω ένα εικονίδιο κερμάτων, λευκού χρώματος σε κίτρινο φόντο ή κίτρινου χρώματος σε λευκό φόντο·

ζ)  οι πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 στοιχείο η) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 πρέπει να έχουν στο πάνω μέρος ένα εικονίδιο κλεψύδρας, λευκού χρώματος σε κυανό φόντο ή κυανού χρώματος σε λευκό φόντο

· η)  οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταγγελίας της σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 στοιχείο θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 πρέπει να έχουν στο πάνω μέρος ένα εικονίδιο χεριού με ανοιχτή την παλάμη πάνω σε μια ασπίδα, λευκού χρώματος σε μαύρο φόντο ή μαύρου χρώματος σε λευκό φόντο.

2. Όλα τα εικονίδια πρέπει να εμφανίζονται κατά τρόπο σύμφωνο με τον τυποποιημένο μορφότυπο παρουσίασης στο παράρτημα.

3. Τα εικονίδια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 μπορούν να παρουσιάζονται ασπρόμαυρα όταν το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν εκτυπώνεται ή αντιγράφεται σε φωτοτυπικό μηχάνημα ασπρόμαυρο.

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Πηγή: insurancedaily.gr

Comments

Comments are closed.

Στοιχεία Εταιρείας

K2 - Σύμβουλοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90
166 74, Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 990 2900

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail address: info@k-2.gr

(+30) 210 990 2900

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακούσουμε οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόβλημα ή ζήτημα σας απασχολεί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
Kαλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 9:00 πμ-16.00 μ.μ.

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat